WĘGIEL W PŁYNIE

CARBO-AR

Łatwo przyswajalny i wydajny  nawóz węglowy CARBO-AR, jest doskonały zarówno jako podstawowe źródło węgla dla roślin, jak i uzupełnienie nawożenia dwutlenkiem węgla. 

   Instrukcja stosowania:

w akwarium z mała ilością roślin: 1 ml na 100 l wody

w akwarium z średnią ilością roślin: 1 ml na 50 l wody

w akwarium typowo roślinnym: 1 ml na 25 l wody

 

 

  

Produkt tylko do użytku w akwarystyce słodkowodnej. Produkt nie jest przeznaczony do konsumpcji.

  

Środki ostrożności:  P261 Unikać wdychania pyłu / dymu / mgły / par rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P301+P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się  z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. P302+P350  W przypadku dostania się na skórę: delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest przeznaczony do konsumpcji.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H301 Działa toksycznie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H319 Działa drażniąco na oczy. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne .